Hart voor de samenleving, oog voor onze naaste

Je bent hier > Maatschappij > Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Dr. Albronda-van der Nagelfonds   

Opheffing Dr. Albronda-van der Nagelfonds

 


Met pijn in het hart heeft het bestuur van de stichting besloten om  - in navolging van Passage -  de stichting per 1 januari 2023 op te heffen. Passage en het fonds zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels heeft het bestuur van Passage toestemming gegeven tot deze stap. 
Activiteiten van het Dr Albronda-van der Nagelfonds
•    Behandeling van de hulpaanvragen:
De directeur ontvangt de aanvragen voor hulp en zorgt voor de completering van de gegevens alvorens ze ter behandeling aan het bestuur voor te leggen. De aanvragen worden in de bestuursvergaderingen die vijfmaal per jaar plaatsvinden, besproken. Hulpvragen waarbij spoed geboden is, worden door het bestuur tussentijds behandeld per e-mail. Toekenning van financiële hulp vindt plaats volgens de criteria van het fonds. Gemiddeld wordt de helft van de aanvragen gehonoreerd.
•    Informeren leden van Passage over de opheffing van het fonds via Passage Magazine.
 

 

Sociaal fonds

De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Het is een voortzetting van het fonds opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw Tine APassage - Dr. Albronda-van der Nagelfondslbronda-van der Nagel, de toenmalige voorzitter van de NCVB. Doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een beperkte financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, of aan een aanvulling op een medische behandeling die niet geheel vergoed wordt. Ook als vrouwen een cursus of training van Passage willen volgen, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan uit het fonds een bijdrage in de kosten worden gegeven. 

 

De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. De hulp is bedoeld voor vrouwen in kwetsbare situaties. De aanvraag moet gedaan worden via een tussenpersoon.


Financiële bijdrage
Oog voor de naaste dichtbij en ver weg is één van de speerpunten van Passage. Praktische hulp dichtbij is het speerpunt van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds. Voor het bieden van deze hulp is geld nodig. De bijdrage van leden van Passage is onze enige inkomstenbron. Vandaar dat we aan alle leden van Passage vragen om minimaal 1 euro per jaar bij te dragen.

Meer doen kan ook: via donaties of een éénmalige bijdrage bv door sponsoring van een actie.

Het is ook mogelijk de stichting op te nemen in een testament (zonder successierechten).

 

Contributieregeling
Het fonds geeft jaarlijks een bijdrage aan de contributieregeling van Passage. Deze bijdrage in de contributie kan aangevraagd worden bij Passage.

Het aanvraagformulier vindt u op de website van Passage onder lidmaatschap.

 

Contact
Voor informatie of aanvragen van hulp kunt u contact opnemen met:
Mevrouw I.J. (Janita) Groeneveld-Geerink, directeur
e-mail: stichting.dr.albronda.fonds@hotmail.com

Het telefoonnummer is vanaf heden niet meer in gebruik.

 

Donaties

NL 20 INGB 0000292406

 

Verdere informatie kunt u vinden via onderstaande links:

  1. Missie en visie
  2. ANBI status
  3. Activiteiten
  4. Beleidsvoornemens
  5. Jaarverslag 2020
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Privacy-reglement van Stichting Dr. Albronda- van der Nagelfonds


Beleidsplan 2021/2022 

 

VAN vrouwen DOOR vrouwen VOOR vrouwen
Opheffing van Stichting dr. Albronda- van der Nagelfonds
Met pijn in het hart heeft het bestuur van de stichting besloten om  - in navolging van Passage -  de stichting per 1 januari 2023 op te heffen. Passage en het fonds zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels heeft het bestuur van Passage toestemming gegeven voor deze stap. 

Doelstelling van het fonds
De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Het is de voortzetting van een fonds van de NCVB, opgericht voor hulp aan vrouwen na de watersnoodramp in 1953 door mevrouw dr. Tine Albronda-van der Nagel, de toenmalige voorzitter van de NCVB. De doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben een (beperkte) financiële ondersteuning te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijdrage aan huishoudelijke apparatuur of meubilair, om een aanvulling voor een therapie die niet (geheel) vergoed wordt, om hulp bij schuldsanering, maar ook om een bijdrage voor een vakantie. Als vrouwen lid willen zijn van Passage, maar dat zelf niet kunnen betalen, kan het fonds een financiële bijdrage geven.
Aanvragen om financiële steun
De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van het fonds. Om de aanvraag te kunnen honoreren is het nodig dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de financiële situatie. In principe is de hulp bedoeld voor leden van Passage, maar ook niet-leden kunnen een beroep doen op het fonds. Er geldt een maximumbedrag voor leden dat tweemaal zo hoog is als het maximumbedrag voor niet-leden. Als de financiële nood hoger is dan het vastgestelde maximum , wordt zo mogelijk in samenwerking met andere fondsen financiële hulp geboden. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning is dat de hulpvrager begeleid wordt  door een erkende instantie zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, Stichting Mee. e.d.

Het  besluit tot opheffing doet pijn omdat de stichting nog zoveel schrijnende verhalen krijgt van vrouwen in nood. En die nood wordt niet minder met de torenhoge inflatie van deze tijd. De prijsstijgingen van energie, voedsel en andere noodzakelijke dingen hakken er hard in bij mensen met een klein inkomen. En dan zijn  onverwachte tegenvallers niet op te vangen. 
Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2022 bij ons ingediend worden!!!!!!!!!! 

Verbondenheid met Passage
Door presentaties en artikelen zien de leden de ‘praktische hulp voor de naaste dichtbij’ van het Dr. Albronda-van der Nagelfonds meer als onderdeel van Passage  en raken ze meer persoonlijk betrokken bij het werk van het fonds. Financiële betrokkenheid is er al vele jaren. Ieder lid wordt gevraagd om jaarlijks een bijdrage van minimaal 1 euro te geven aan het fonds. 
Speerpunten van het beleid 2022
•    Doorgaan met het behandelen van aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2023.
•    Het proces van opheffing van de Stichting zorgvuldig aansturen.
•    Informeren leden van Passage over de opheffing van het fonds via Passage Magazine.
•    Bepalen van een bestemming voor de per 1 januari 2023 overgebleven gelden. Het fonds heeft in de loop van de tijd een gezonde buffer opgebouwd. De laatste jaren is er meer  geld aan ondersteuning besteed dan er per jaar binnen komt. Toch blijft er aan het eind van dit jaar nog een flink bedrag over. We willen dit geld bij voorkeur bestemmen voor een soortgelijk doel als het onze. Een fonds dat net als wij vrouwen in nood een steuntje in de rug geeft.  Het bestuur besluit hierover in overleg met het bestuur van Passage. De leden zijn gevraagd om suggesties te doen. 

Bestuur
Het huidige bestuur bestaande uit 5 leden vergadert samen met de directeur van de Stichting vier keer per jaar. De huidige leden zullen bestuurslid blijven tot het proces van opheffing is afgerond.   

 

Lees hier het financieel jaarverslag 2021 Financieel jaarverslag (pdf).

 

Missie en visie van de Stichting Dr Albronda-van der Nagelfonds
Missie
Een financieel steuntje in de rug geven bij een materiële of immateriële nood aan leden van Passage en andere vrouwen die (tijdelijk) een te beperkt budget hebben en die hiervoor geen beroep kunnen doen op sociale voorzieningen. 

Visie 
Het fonds is opgericht naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953 met de visie, dat leden van de toenmalige NCVB (nu Passage) elkaar moeten helpen in geval van nood. Ook nu nog worden de financiële middelen voornamelijk opgebracht door de leden van Passage: een fonds van vrouwen voor vrouwen. Vanuit het christelijke gedachtengoed kunnen sinds enige jaren niet alleen de vrouwen van Passage, maar ook andere vrouwen die hulp nodig hebben bij het fonds aankloppen. Het betreft vaak vrouwen in een kwetsbare positie die geen persoonlijk netwerk hebben. Hierbij hebben ook de leden van Passage de belangrijke taak om vrouwen in hun omgeving te attenderen op de mogelijke hulp. Zij kunnen zo de ogen en oren zijn van het fonds. Financiële bijdragen worden gegeven voor noodzakelijke, materiële zaken of voor projecten die de gezondheid, het welzijn of de ontwikkeling van de vrouw bevorderen. Hieronder valt ook een bijdrage aan de contributieregeling van Passage. 
In principe is het de bedoeling vrouwen door een beperkte financiële bijdrage te helpen, zodat ze weer vooruit kunnen. Bij structurele financiële problemen is de omvang van de bijdrage van het fonds ontoereikend. Er wordt dan indien mogelijk advies gegeven t.a.v. aanvullende sociale voorzieningen en/of andere fondsen. Om de mogelijkheden tot hulp te vergroten is daarom samenwerking met andere fondsen noodzakelijk 

Toekomst
Vanwege de opheffing van Passage per 1 januari 2023 is het bestaansrecht van de stichting  in het geding gekomen. Met pijn in het hart heeft het bestuur van de stichting besloten om  - in navolging van Passage -  de stichting per 1 januari 2023 op te heffen. Passage en het fonds zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inmiddels heeft het bestuur van Passage toestemming gegeven tot deze stap. 
 

 

Privacyverklaring